Şirketimizin 2016 yılı   faaliyet dönemine ilişkin olarak yapılan Olağan Genel  Kurul tutanağı

İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI  SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞLANLIĞI’NDAN

 

Şirketimizin 2016 yılı   faaliyet dönemine ilişkin olarak Olağan Genel  Kurulunun,   31.03.2017 günü saat:10:30 da  Fevzipaşa Cad. Emir Buhari sokak No:4-4/1 Fatih/İstanbul adresindeki,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere T.T.K.m.414 hükmü uyarınca toplantıya çağrılmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim kurulu faaliyet raporu ,2016 yılı finansal tabloları Selimiye Mah. Atölyeler sok.no:8/1 Üsküdar/İstanbul adresindeki şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunulmaktadır.

Şirketimiz pay sahiplerinin, yukarıda belirtilen adres, gün ve saatte bizzat veya yetkiliye haiz vekil ve temsilcileri vasıtasıyla toplantıya teşriflerini rica ederiz.

Saygılarımızla

GÜNDEM:

1-Açılış  ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan  2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3- 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4- 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun   onayına sunulması,

6-Yönetim Kurulu üyelerinin  2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7- Kârın  kullanım şeklinin,   kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin  seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının  tespiti,

10-Bağımsız Denetçi seçimi

11- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

12- Dilek, temenniler ve kapanış.  

 

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğumuz …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 31.03.2017 tarihinde Fevzipaşa Cad. Emir Buhari sokak No:4-4/1 Fatih / İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, saat 10:30 da yapılacak 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………’yı vekil tayin ettik.

ORTAĞIN ADI          :

ORTAĞIN ADRESİ  :

HİSSE MİKTARI      :

HİSSE TUTARI      : 

NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, Vekalet  verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir