Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

 

İÇİNDEKİLER

AMAÇ.. 2

KAPSAM… 2

TANIMLAR.. 2

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI VE İMHASINI GEREKTİREN HUKUKİ VE TEKNİK SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.. 4

SAKLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.. 4

SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER.. 4

İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLER.. 5

KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ İÇİN ŞİRKET NEZDİNDE ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER.. 5

TEKNİK TEDBİRLER.. 5

İDARİ TEDBİRLER.. 6

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRECİNDE YER ALAN KİŞİLER.. 7

SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ TABLOSU.. 8

PERİYODİK İMHA SÜRELERİ 13

POLİTİKANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI 13

POLİTİKANIN GÜNCELLENME PERİYODU.. 13

 

 

VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI

AMAÇ

 

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), İSFALT A.Ş. tarafından (“İsfalt”) gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Şirketimiz tarafından; Şirket çalışanları, çalışan adayları, tedarikçiler, müşteriler, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesine ve işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla işbu politika hazırlanmıştır.

 

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir.

 

Şirketimiz, kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemleri sayılan ilkeler doğrultusunda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak gerçekleştirmektedir.

 

KAPSAM

 

Şirket çalışanları, çalışan adayları, tedarikçiler, müşteriler, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup Şirketin uhdesinde bulunan ya da Şirketçe yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanacaktır.

 

TANIMLAR

 

Alıcı Grubu:   Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek

veya tüzel kişi kategorisini,

 

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

 

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

 

Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamları,

 

Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamları,

 

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

 

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,

 

Kanun : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

 

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamını,

 

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

Kişisel Veri İşleme Envanteri :Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanterini,

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

 

Periyodik İmha : Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,

 

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

 

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

 

KAYIT ORTAMLARI

 

Kişisel veriler elektronik ve elektronik olmayan ortamlarda kanuna uygun olarak saklanmaktadır.

 

ELEKTRONİK ORTAM ELEKTRONİK OLMAYAN ORTAM
·       Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, SAP, vb.) ü

·       Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, EBYS, VERBİS.)

·       Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb.)

·       Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)

·       Mobil cihazlar (telefon)

·       Optik diskler (CD, DVD vb.)

·       Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)

·       Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi,

·       Kamera kayıtları

·       Web Sayfası ve portalı

·       Kağıt

·       Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri, disiplin karar defteri, yıllık izin defteri, muhasebe defteri, iş sağlığı defteri, gelen -giden evrak defteri vb.) )

·       Yazılı, basılı, görsel ortamlar

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI VE İMHASINI GEREKTİREN HUKUKİ VE TEKNİK SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

Şirket tarafından, Şirket çalışanları, çalışan adayları, tedarikçiler, müşteriler, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir. Kanunun 7. maddesi uyarınca işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı takdirde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmektedir.

 

SAKLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

Kanunun 3. maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4. maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6. maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır.

 

Şirketimiz faaliyetleri çerçevesinde işleme amaçları doğrultusunda saklanması gereken kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

 

 

SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER

 

Kurumda, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 5434 sayılı Emekli Sağlığı Kanunu,
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,
 • Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 • Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler

 

çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır. Mevzuatta herhangi bir süre öngörülmemiş ise; kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması anına kadar saklanmaktadır.

İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLER

 

Kişisel veriler;

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 • Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kurum tarafından kabul edilmesi,
 • Şirketin, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

durumlarında, Şirket tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ İÇİN ŞİRKET NEZDİNDE ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

 

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanunun 12. maddesiyle Kanunun 6. maddesi dördüncü fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından 31.01.2018 tarihli ve 2018/10 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiş yeterli önlemler kapsamında Şirket tarafından teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

TEKNİK TEDBİRLER

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 • Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
 • Bilgi sistemleri teknolojileri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.
 • Sızma testi uygulanmaktadır.
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulaması sürekli olarak takip edilmektedir.
 • Şifreleme yapılmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 • Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

 

İDARİ TEDBİRLER

 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önemleri alınmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlenmeleri mevcuttur.
 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 • Çalışanlar için yetki matirisi oluşturulmuştur.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

 

İMHA TEKNİKLERİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ İÇİN UYGULANAN TEKNİKLER

·       ELEKTRONİK ORTAM ELEKTRONİK OLMAYAN ORTAM
·       Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

 

·       Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

 

·       Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

 

·       Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.

 

 

·       Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.

 

·       Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

 

·       Genel müdürden İmha Komisyonu oluru alınır. İmha Komisyonu ilgili genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şeflerden oluşur.

 

·       İmha listeleri oluşturulur.

 

·       Genel müdürden imha oluru alınır.

 

·       İmha edilecek evraklar okunmaz hale getirilir ve geri dönüşüm tesisine kontrollü bir şekilde götürülerek teslim edilir.

 

·       Yapılan imha bilgisayar ortamına yansıtılarak kayıt altına alınır.

 

·       İmha ile ilgili dökümanlar saklanır.

 

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRECİNDE YER ALAN KİŞİLER

Şirketin tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.

 

İSİM BİRİM GÖREV
Levent Tunca Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı
Hamza Ersöz İnsan Kaynakları Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü
Turgay Kara Bilgi Sistemleri Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Müdürü
Merve Taşkent Arman Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşaviri
Emrah Ergin Yazı İşleri Şefliği Yazı İşleri Şefi
Fatih Yavuz Yazı İşleri Şefliği Arşiv Büro Personeli

 

 

 

SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ TABLOSU

*Söz konusu saklama süreleri üzerinde ihtiyaç halinde güncelleme yapılabilir.

 

                              SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ TABLOSU  
Personel Özlük Dosyası
(İnsan Kaynakları)
Adı Soyadı, TCKN, Fotoğraf, İkametgah Belgesi, SGK Hizmet Dökümü, Askerlik Terhis, Tecil veya Muafiyet Belgesi, Telefon, e-posta, Diploma, Eğitim Sertifikaları, Sürücü Belgesi, İş Başvuru Formu, Yabancı Dil Bilgisi, Sabıka Kaydı Belgesi, Sendika Üyelik Bilgileri, Dernek/Vakıf Bilgileri, Aile Durumu Bildirim Formu, Sağlık Raporu, İzin Formları 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Özlük Dosyası
SSK Bilgileri
(İnsan Kaynakları)
Adı Soyadı, TCKN, İşe Giriş Çıkış Bildirgeleri, İşe Giriş Çıkış Protokolü, İş Sözleşmesi 101 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Bordro, Puantaj, Maaş İcmali, Aylık Hizmet Dökümü, Çarşaf Ücret Bordrosu Adı Soyadı, TCKN, Devam Kontrol Formu, PDKS, Bordro, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri 101 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
 Asgarî Geçim İndirimi
(İnsan Kaynakları)
TCKN, Adı Soyadı, 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Yıllık İzin Avansı ve Maaş Avansı Dosyası

(İnsan Kaynakları)

Sicil No, Adı Soyadı, Banka Hesap No 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Yazışmalar

(İnsan kaynakları)

Adres, TCKN, Adı Soyadı 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İş Kazaları

(İnsan Kaynakları)

Adı Soyadı, Sağlık Raporu, Fotoğraf, Tutanaklar, TCKN 15 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Turnike Raporları

(İnsan Kaynakları)

Adı Soyadı, Sicil No, Birimi 2 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Öğrenim Yardımı

(İnsan Kaynakları)

Adı Soyadı, Adresi, TCKN, Fotoğraf, Okulu, Kimlik Bilgileri 2 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Stajyer Dosyası

(İnsan Kaynakları)

Adı Soyadı, Adresi, Okulu, Kimlik Bilgileri 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İş Başvuruları

(İnsan Kaynakları)

Adı Soyadı, Adresi, Okulu, Kimlik Bilgileri 2 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Sendika Aidat Dosyası

(İnsan Kaynakları)

Adı Soyadı, TCKN, Banka Hesap No, Ait Olduğu Sendika 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İcra Nafaka Kesintileri

(İnsan Kaynakları)

Adı Soyadı, Adresi, Kimlik Bilgileri 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Muhasebe Mahsup Fişleri
(Muhasebe)
Satıcılardan Tarafımıza Kesilen Fatura Bilgileri İle Yapılan Ödemeye Ait Dekont Bilgileri. Müşterilere Kesmiş Olduğumuz Fatura Bilgileri İle Tarafımıza Yapılan Ödemelerin Bilgileri, Adı Soyadı, Adres, Telefon, TCKN, Banka Hesap Bilgileri 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Şahis Firmalarına Ait Cari Hesap Mali Bilgileri

(Muhasebe)

Adı Soyadı, RCKN, Banka Hesap Bilgileri,Adres 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Sigorta Poliçeleri

(Muhasebe)

Adı Soyadı,TCKN, Aile Bilgileri 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Yazışmalar

(Muhasebe)

Adı Soyadı, TCKN, Banka Hesap Bilgileri, Telefon, Adres 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Faturalar

(Muhasebe)

Adı Soyadı, TCKN, Banka Hesap Bilgileri 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Banka Talimatları

(Muhasebe)

Adı Soyadı, TCKN, Banka Hesap Bilgileri 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Tahsilat Takip

(Muhasebe)

Kimlik Bilgileri, Adres 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Piyasa Ödemeleri

(Muhasebe)

Kimlik Bilgileri, TCKN, Banka Hesap Bilgileri, Adres 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Sözleşmeler
(Satın Alma)
Tam Adı,
İş Adresi,E-posta Adresi,TCKN,Telefon Numarası,Fax Numarası,Vergi Numarası,
Vergi Dairesi İsmi,Ticaret Sicil No, Uyruğu,                                                       Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Firma Tanıtım Dosyaları
(Satın Alma)
İş Adresi,E-posta Adresi,TCKN,Telefon Numarası,Fax Numarası,Vergi Numarası,
Vergi Dairesi İsmi,Ticaret Sicil No, Uyruğu
10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Yazışmalar
(Satın Alma)
Adı Soyadı, TCKN, Adres, Telefon,Fax 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Raporlar
(Üretim)
Adı Soyadı, Plaka,Telefon,Adres 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Yer Teslim
(Üretim)
Adı Soyadı,İmza 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Yeterlilik Komisyonları
(Üretim)
Adı Soyadı,İmza 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Yazışmalar
(Üretim)
Adı Soyadı, Adresi,Telefon,TCKN,Plaka 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Kabuller
(Üretim)
Adı Soyadı,Telefon,Fax,Adres 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Hakedişler
(Teknik İşler)
Adı Soyadı, adresi,Kimlik bilgileri, Fotoğraf, Telefon, E-Posta,İmza sirküleri,Vekaletname, ödeme bilgileri,sigorta bilgileri ve işe giriş bildirge,eğitim görülen okullar (Diploma), sertifika bilgileri, sürücü belgesi, tecrübe bilgisi(meslek odası kayıt belgesi) yıllık izin, hastalık raporu,sağlık raporu,taahütname,Maaş Ödeme Dekontları,Banka Hesap Bilgileri,Puantaj 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Özel İşler
(Teknik İşler)
Adı Soyadı, adresi,Kimlik bilgileri, Fotoğraf, Telefon, E-Posta,İmza, Banka Hesap Bilgileri 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Süre Uzatımı
(Teknik İşler)
Adı Soyadı,Adres,Telefon,Fax 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Keşif Artışı
(Teknik İşler)
Adı Soyadı,Adres,Telefon,Fax 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Kabuller
(Teknik İşler)
Adı Soyadı,Kimlik Bilgileri,Adres,Telefon,Fax 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Teklifler
(Teknik İşler)
Adı Soyadı, adresi,Kimlik bilgileri, Fotoğraf, Telefon, E-Posta,İmza sirküleri,Vekaletname, ödeme bilgileri,sigorta bilgileri ve işe giriş bildirge,eğitim görülen okullar (Diploma), sertifika bilgileri, sürücü belgesi, tecrübe bilgisi(meslek odası kayıt belgesi) 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Yazışmalar
(Teknik İşler)
Adı Soyadı,Adres,Telefon, Fax, TCKN 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Özel İşler
(Kalite Ar-Ge)
Kimlik bilgisi, İletişim bilgisi,Banka Hesap Bilgileri 2 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Fuarlar

(Kalite Ar-Ge)

Adı Soyadı, TCKN,Fotoğraf 2 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Yazışmalar

(Kalite Ar-Ge)

Adı Soyadı,Kimlik Bilgisi,Telefon,Fax 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Tanıtım
(Kalite Ar-Ge)
Adı Soyadı, Fotoğraf 2 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Raporlar
(Kalite Ar-Ge)
Kimlik bilgisi, İletişim bilgisi 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Anketler
(Kalite Ar-Ge)
Adı Soyadı,E-Mail,Telefon 2 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Kabuller
(Asfalt Serim)
Adı Soyadı, Telefon,Adres 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Teknik Personel
(Asfalt Serim)
Kimlik Bilgileri,Taahaütname,Diploma 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Taşeron Dosyaları
(Asfalt Serim)
Kimlik Bilgileri,İmza Sirküleri,Telefon,Fax,Adres 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Hasar Dosyası
(Asfalt Serim)
Adı Soyadı,Plaka, Telefon,Adres 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Şoför Araç Bilgileri
(Asfalt Serim)
Kimlik Bilgileri,Plaka,Telefon 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Yazışmalar
(Asfalt Serim)
Adı Soyadı,TCKN,Telefon,Adres 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İş Güvenliği ve Çevre Sistemi Denetim Dosyası

(Teknik Emniyet)

Kimlik Bilgisi,İletişim,Eğitim,Sağlık Raporu 15 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Yazışmalar

(Teknik Emniyet)

Adı Soyadı,TCKN,Adres,Telefon 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Müşteri Şikayet ve Cevaplar
(Basın Halkla İlişkiler)
Adı Soyadı,TCKN,Adres,Telefon 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Bilgi Edinme ve Başvuru

(Basın Halkla İlişkiler)

Adı Soyadı,TCKN,Adres,Telefon 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Seminer

(Basın Halkla İlişkiler)

Adı Soyadı,Adres,Fotoğraf 2 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Reklam ve Haberler

(Basın Halkla İlişkiler)

Adı Soyadı,Adres,Fotoğraf 2 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Yazışmalar

(Basın Halkla İlişkiler)

Adı Soyadı,TCKN, Adres,Telefon 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
CD-Kasetler-Betacamlar

(Basın Halkla İlişkiler)

Fotoğraf,Film,Adı Soyadı 2 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Dava, İcra Takibi, Arabuluculuk, Tahkim Dosyaları

(Hukuk)

Kimlik bilgisi, İletişim bilgisi, Kariyer bilgisi,Eğitim bilgisi, Aile bireyleri bilgisi, İkametgah, Sağlık raporu, İş kazası raporu, Maaş bilgileri 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Yazışmalar

(Hukuk)

Adı Soyadı,Kimlik Bilgileri,Adres,İletişim,Maaş Bilgileri 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Özlük Dosyası Sağlık Kısmı

(İş Yeri Hekimliği)

Not: Çalışan personel işten ayrıldıktan sonra İş Yeri Hekimliğinin Tuttuğu (Kimlik bilgisi,eğitim,adres bilgileri,mesleği,daha önce yaptığı iş,işler,çalıştığı yerler,öz geçmişi ( kan grubu,konjenital/kronik hastalıklar,bağışıklama), soy geçmişi ( anne-baba-kardeş- çocuk herhangi bir hastalık var mı?),tıbbi anamnez (ameliyat ,iş kazası,meslek hastalıkları,maluliyet, herhangi tedavi görüyor mu,alkol kullanımı var mı,sigara içiyor mu) fizik muayene,laboratuvar bulguları, fotoğraf) evraklar personel özlük dosyasına konulmak üzere arşive teslim edilir. 15 yıl – 40 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

PERİYODİK İMHA SÜRELERİ

 

Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince Şirketimiz, periyodik imha süresini 6 ayda bir olarak belirlemiştir. Buna göre, Şirketimizde her yıl Nisan ve Ekim aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

 

POLİTİKANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

 

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası da Veri Saklama ve İmha Politikası dosyasında saklanır.

 

 

POLİTİKANIN GÜNCELLENME PERİYODU

 

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

 

 

Emrah GÜRER - Teknik Emniyet ve Çevre Müdürü

Varsayılan ResimEmrah GÜRER 12.04.1975 ’de Tokat’ da doğdu. 1995 yılında başladığı Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden 1999 yılında mezun oldu. 2001 yılında  çalışmaya başladığı Günay-Günbeton-Aryapı Grubunda,  birçok inşaat, enerji ve petrol ve akaryakıt depolama tesisleri kimya tesisleri ve havalimanı inşaatı v.b. projelerde 5 yıl boyunca İş sağlığı güvenliği, teknik emniyet ve çevre konuları ile Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında kurulum ve ekiplerin yönetiminde görev aldı. 2005 yılında NET Şirketler gurubunda Biyodizel, LPG, dolum tesisleri, Kimya tesisleri’ nde teknik emniyet yöneticiliği, kalite ve yönetim sistemlerinin kurulumunda ve süreçlerin yönetiminde bulundu. 2007 yılında Danışmanlık çalışmaları kapsamında Entegre Yönetim Sistemleri alanında çalışmalar yürüttü. Bu sırada ÇASGEM ( Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi ) adına farklı kurum ve kuruluşlarda İş Sağlığı Güvenliği konularında profesyonel eğitimler verdi. 2008 yılında TAV Havalimanları Holding’ de Atatürk Havalimanında İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Müdürü olarak, Kurumsal Risk, İş Sürekliği, Sürdürülebilirlik, Erişilebilirlik ve Entegre Yönetim Sistemleri konularında ilgili süreçlerin, havalimanında kurulumu projelerine katıldı aynı konularda profesyonel eğitimler verdi ve ilgili süreçlere liderlik yaptı. Aynı zamanda A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olan Emrah GÜRER,  SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ) tarafından başlatılan engelli ve/veya hareket kabiliyeti kısıtlılığı bulunan kişilere yönelik “Engelsiz Havalimanı Projesi” ile Çevre Bakanlığı işbirliği ile başlatılan  “Yeşil Havalimanı Projesi” gibi projelerin yönetimi ve takibini yaptı. Bazı üniversitelerdeki İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerinde ders vermektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Emrah GÜRER ingilizce bilmektedir. Lisanslı olarak, 3 Bant Bilardo  ve IHA0 kategorisinde Drone pilotluğu hobileri arasındadır. 26 Kasım 2019 itibariyle İsfalt A.Ş ‘ de Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğü görevine atanmıştır.

X

Burak SIRALİ - Genel Müdür

Varsayılan Resim1978 yılında İstanbul’da doğan Burak Sırali ilk ve orta öğretimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 2001 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği’nden mezun oldu. 1997 yılında iş yaşamına BP Shell ExxonMobil ortaklığı olan Çekisan Depolama Şirketinde başladı ve 4 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulundu. 2002 yılında Opet Petrolcülük A.Ş. bünyesine katılan Sırali,2008 yılına kadar çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra Havacılık Operasyonları Müdürü oldu. 2010 yılında THY ve OPET ortaklığı ile kurulan THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş.’nin kurucu ekibinde yer alan Sırali, tüm lojistik ve teknik altyapının 6 aydan kısa bir sürede kurulmasını sağlayan ekibe liderlik etti. 2010¬¬-2019 yılları arasında Standartlar ve Projeler Grup Müdürü sıfatıyla, Türkiye’nin 50 havalimanındaoperasyon faaliyetlerinidünya standartlarına getiren takımı yönetti. Evli ve bir çocuk babası olan Burak Sırali iyi derecede İngilizce bilmektedir. Bir dönem profesyonel olarak uğraştığı basketbol hobileri arasındadır.

X

Mehmet KARATAŞ - Teknik İşler Genel Müdür Yardımcısı

Varsayılan Resim1959 yılında Hopa’da doğan Mehmet KARATAŞ ilk ve orta öğrenimini Artvin ili Hopa ilçesi Kemalpaşa beldesinde tamamladı. Kabataş Erkek Lisesinden sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1989 yılında öğrenimini tamamlayarak mezun olmuştur. 1989 yılında çalışma hayatına başladı.1989 yılından 2003 yılına kadar çeşitli projelerde şantiye şefi olarak görev almıştır. 2003 yılından 2014 yılına kadar orta ve büyük ölçekli projelerde yönetici pozisyonda görev almıştır. 2015-2019 yıllarında Beylikdüzü Belediyesinde Başkan Danışmanı olarak görev aldı. 1 çocuk babası olan Mehmet KARATAŞ; Yapılarda Enerji Kimliği ve Kamulaştırma Bilirkişiliği belgelerine sahiptir. Tracking , Yüzmek ve Tüplü Dalış hobileri arasındadır.

X

Levent TUNCA - Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı

Varsayılan ResimLEVENT TUNCA 1970 yılında Bursa’da doğan Levent Tunca ilk ve orta öğretimini Bursa’da tamamladıktan sonra 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl iş yaşamına Price Waterhouse şirketinde başladı ve 4 yıl boyunca bu şirkette bağımsız denetçi olarak çalıştı. 1995-1996 yıllarında PDR şirketinde mali kontrolör olarak görev yaptı. 1996-2006 döneminde McCann Erickson şirketinde Baş Finans Yöneticisi (CFO), İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. 2006 yılında danışmanlık yapmaya başlayarak, 2012 yılına kadar kendi şirketi Atlas Yönetim’le yönetim danışmanlığı, ve BCMS Corporate şirketiyle şirket birleşme ve satın almaları danışmanlığı hizmeti verdi. 2012-2017 döneminde Toll Global şirketinde ve 2018-2019 döneminde Kuehne + Nagel Jordan (Ürdün) şirketinde Mali İşler Yöneticisi olarak çalıştı. 2019 yılı sonuna doğru Türkiye’ye dönerek İsfalt Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Evli ve bir çocuk babası olan Levent Tunca çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

X

Mehmet Emre TEKİN - Kalite Yönetim ve Ar-Ge Müdürü

Varsayılan Resim1983 yılında Kocaeli/İzmit’te doğdu. İstanbul/Kadıköy/Kenan Evren Anadolu Lisesi mezunu olan Mehmet Emre TEKİN, İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden 2007 yılında, Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı’ndan 2010 yılında mezun olmuştur. 2007-2009 yılları arasında Kalite Kontrol Mühendisi olarak İSFALT A.Ş.’de göreve başlayan TEKİN, 2009-2013 yılları arasında ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’de Arnavutluk Otoyol Projesi, Kosova Otoyol Projesi ve Umman Havalimanı Projesi’nde Kalite Kontrol Şefliği ve Saha Şefliği gibi görevlerde bulundu. Sonrasında, 2013-2019 yılları arasında Türkiye’de gerçekleştirilen büyük inşaat projelerinde (Marmaray Projesi – CR3/Gebze – Halkalı Banliyö Hatları Yenileme Projesi, Avrasya Tünel Projesi, Menemen – Aliağa – Çandarlı Otoyol Projesi) farklı konsorsiyumlarda Saha Şefliği görevini yürüttü. 10 Aralık 2019 itibariyle İSFALT A.Ş‘de Kalite Yönetim & AR-GE Müdürlüğü görevine atanan TEKİN, bekâr ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

X

Süleyman GİRİT - Üretim Müdürü

Varsayılan Resim1964 yılında Rize’de doğdu. Haydarpaşa Lisesi mezunu olan Süleyman GİRİT, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden 1987 yılında mezun oldu. 1989 yılında Maden Mühendisi olarak İSFALT A.Ş.’de göreve başlayan GİRİT, 1992-2004 yılları arasında Aydınlı, Maltepe ve Habibler Fabrikalarında Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2004 yılı Mayıs ayında Kalite Güvence ve Ar-Ge Müdürlüğüne bağlı Kalite Kontrol Şefi görevine atandı. 2019 Eylül ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de Üretim Müdürü görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Girit,  İngilizce bilmektedir.

X

İsmail Hakan MÜFTÜOĞLU - Teknik İşler Müdürü

Varsayılan Resim1964 yılında İstanbul ’da doğdu. İsmail Hakan MÜFTÜOĞLU, 1982 yılında İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’nden, 1987 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1988-2008 Yılları arasında özel sektörde Müdürlük, Gn.Müdür.Yardımcılığı ve Genel Müdürlük yaptı. 2008-2015 Yılları arasında İBB Bimtaş Ticaret Müdürü ve İBB İston A.Ş’de Teknik İşler Müdürü görevlerinde bulundu. 2015 Ocak ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de Teknik İşler Müdürü görevini yürütmektedir. Evli ve 1 çocuk babası olan İsmail Hakan MÜFTÜOĞLU, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

X

Zafer SOLA - Anadolu Yakası Uygulama Müdürü

Varsayılan Resim1961 yılında İstanbul’da doğdu. İhsan Mermerci Lisesi mezunu olan Zafer SOLA, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden 1985 yılında mezun oldu. 1989 yılında Genel Müdürlükte Mühendis olarak çalıştı.  1989- 1998 yıllarında Makina Şefi, 1998-2004 yıllarında Fabrika Müdür Yardımcısı, 2004-2007 yıllarında Fabrika Şefi,  2007-2011 yılları arasında Üretim Şefi olarak görev yaptı. 2011 yılı Mart ayında Üretim Müdürü Vekili görevine atandı. 2015 Mart ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de Anadolu Yakası Uygulama Müdürü Vekili görevini yürütmektedir. Evli ve 1 çocuk babası olan Zafer SOLA,  İngilizce bilmektedir.

X

Zafer SOLA - Avrupa Yakası Uygulama Müdür Vekili

Varsayılan Resim1961 yılında İstanbul’da doğdu. İhsan Mermerci Lisesi mezunu olan Zafer SOLA, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden 1985 yılında mezun oldu. 1989 yılında Genel Müdürlükte Mühendis olarak çalıştı.  1989- 1998 yıllarında Makina Şefi, 1998-2004 yıllarında Fabrika Müdür Yardımcısı, 2004-2007 yıllarında Fabrika Şefi,  2007-2011 yılları arasında Üretim Şefi olarak görev yaptı. 2011 yılı Mart ayında Üretim Müdürü Vekili görevine atandı. 2015 Mart ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de Anadolu Yakası Uygulama Müdürü Vekili görevini yürütmektedir. Evli ve 1 çocuk babası olan Zafer SOLA,  İngilizce bilmektedir.

X

Turgay KARA - Bilgi Sistemleri Müdürü

Varsayılan Resim1977 yılında Kars/Kağızman’da doğdu. Kağızman Lisesi mezunu olan Turgay KARA, Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünden 2000 yılında, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme bölümünden 2005 yılında mezun oldu. 2001-2011 yılları arasında Bilgi İşlem Şefliği’nde Tekniker olarak çalıştı. 2011 yılı Temmuz ayında Bilgi İşlem Şefi görevine atandı. Ocak 2017 ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de Bilgi Sistemleri Müdürü görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Turgay KARA,  İngilizce bilmektedir.

X

Hamza ERSÖZ - İnsan Kaynakları Müdürü

Varsayılan Resim1975 yılında Çatalzeytin’de doğdu. Karabük İmam Hatip Lisesi mezunu olan Hamza ERSÖZ, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden 1999 yılında mezun oldu. 2007-2011 yılları arasında Personel Şefliği’nde Büro Elemanı olarak çalıştı. 2011 yılı Temmuz ayında Personel Şefi görevine atandı. Ocak 2015 ayından itibaren İsfalt A.Ş.’de İnsan Kaynakları Müdürü görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Ersöz, İngilizce bilmektedir.

X

Rana UYSAL - Satınalma Müdürü

Varsayılan Resim

X

Berna YEŞİLYURT - Mali İşler Müdürü

Varsayılan Resim

X